Available courses

Introduction to Competences

An introduction to Civic and Social Competences

Personal, Social and Learning to Learn Competence

Understand lifelong learning, personal and social development

Cultural Awareness and Expression Competence

Cultivate aesthetic capacity through exploring experiences and emotions.

Citizenship Competence

The development of citizenship competencies makes it possible to move towards a new citizenshi...

Multilingual Competence

Understand the definition of culture and its close connection with language

Final Assesment

Earn the Final MentorMe Badge for Civic and Social Competences

Einführung in die Kompetenzen Sonstiges

Eine Einführung in die Bürger- und Sozialkompetenzen

Persönliche, soziale und lernbezogene Kompetenz Sonstiges

Lebenslanges Lernen, persönliche und soziale Entwicklung verstehen

Kulturelles Bewusstsein und Ausdrucksfähigkeit Sonstiges

Ästhetische Fähigkeiten durch das Erforschen von Erfahrungen und Emotionen kultivieren.

Staatsbürgerliche Kompetenz Sonstiges

Die Entwicklung staatsbürgerlicher Kompetenzen ermöglicht es, sich auf eine

Mehrsprachige Kompetenz Sonstiges

Verstehen der Definition der Kultur und ihrer engen Verbindung mit der Sprache

Abschließende Bewertung Sonstiges

Das abschließende MentorMe-Abzeichen für bürgerliche und soziale Kompetenzen erwerben

Εισαγωγή στις δεξιότητες Διάφορα

Εισαγωγή στις κοινωνικές δεξιότητες και την πολιτική ...

Προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες μεθοδολογίας μάθησης Διάφορα

Κατανόηση της δια βίου μάθησης και της προσωπικής και ...

Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση Διάφορα

Καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας μέσω της εξερε...

Πολιτική αγωγή Διάφορα

Η ανάπτυξη της πολιτικής αγωγής επιτρέπει την πρόοδο ...

Πολυγλωσσική δεξιότητα Διάφορα

Κατανόηση του ορισμού του πολιτισμού και της στενής σ...

Τελική αξιολόγηση Διάφορα

Απόκτηση του MentorMe Civic and Social Skills Final Badge.

Wprowadzenie do kompetencji Różne

Wprowadzenie do Kompetencji Obywatelskich i Społecznych

Kompetencje osobiste, społeczne i umiejętność uczenia się Różne

Zrozumienie idei uczenia się przez całe życie, rozwoju osobistego i społecznego.

Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej Różne

Kultywowanie zdolności estetycznych poprzez eksplorację doświadczeń i emocji.

Kompetencje obywatelskie Różne

Rozwój kompetencji obywatelskich umożliwia przejście do...

Kompetencje wielojęzyczne Różne

Rozumienie definicji kultury i jej ścisłego związku z językiem.

Ocena końcowa Różne

Zdobycie Końcowej Odznaki MENTORme z zakresu Kompetencji Obywatelskich i Społecznych.

Introducción a las competencias Miscelánea

Introducción a las competencias cívicas y sociales

Competencia personal, social y de aprender a aprender Miscelánea

Comprender el aprendizaje permanente y el desarrollo personal y social

Competencia en conciencia y expresión cultural Miscelánea

Cultivar la capacidad estética a través de la exploración de experiencias y emociones.

Competencia ciudadana Miscelánea

El desarrollo de competencias ciudadanas permite avanzar hacia una ...

Competencia multilingüe Miscelánea

Comprender la definición de cultura y su estrecha relación con la lengua

Evaluación final Miscelánea

Consigue la Insignia Final MentorMe de Competencias Cívicas y Sociales.